Mahalakshmi Vilash Ras (Swaran Yukt) (1)

Mall Sindoor (1)

Praval Panchamarit (1)

Rasraj Ras (Swaran Yukt) (1)

Vasantkushmakar Ras (1)

Yogindra Ras (1)